Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

06:05, 28/05/2016

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, hằng năm, Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn và làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới”, Luật Giáo dục QP-AN và các văn bản chỉ đạo của Hội đồng giáo dục QP-AN Trung ương, Quân khu về công tác giáo dục QP-AN. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho Hội đồng giáo dục QP-AN tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho từng đối tượng theo quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên theo phân cấp. Với từng đối tượng, căn cứ vào nội dung, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, cơ quan quân sự đã phối hợp với các ngành chức năng xây dựng và triển khai chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức QP-AN phù hợp, giúp học viên nắm vững những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước về chiến lược QP-AN nắm chắc âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch cũng như nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ tỉnh... Thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị, xã hội về nhiệm vụ QP-AN và nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ các cấp trong thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về QP-AN.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Xuân Trường huấn luyện nâng cao khả năng SSCĐ.
Lực lượng dân quân tự vệ huyện Xuân Trường huấn luyện nâng cao khả năng SSCĐ.

Cùng với làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên (HSSV) được triển khai đồng bộ theo các Thông tư, Hướng dẫn của Bộ GD và ĐT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trong quá trình tổ chức giảng dạy, các trường đã liên hệ với Hội CCB và Ban CHQS các huyện, Thành phố Nam Định tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, QP-AN cho HSSV. Những năm học gần đây, các trường THPT và ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh đã tổ chức học rải môn học Giáo dục quốc phòng vào chương trình học chính khóa trong năm. Môn học Giáo dục quốc phòng đã giáo dục, tuyên truyền, bồi dưỡng nhận thức cho HSSV về lịch sử, truyền thống của dân tộc gắn với lịch sử, truyền thống của địa phương, kiến thức cơ bản về đường lối QP-AN của Đảng và những kỹ, chiến thuật cơ bản của người chiến sĩ. Đặc biệt trong những năm qua, Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp đã quan tâm và thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chức sắc, chức việc tôn giáo; qua đó đã giúp cho các chức sắc, chức việc và nhà tu hành các tôn giáo nâng cao nhận thức và hiểu rõ về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong cộng đồng tôn giáo. Từ đó tuyên truyền, vận động các tín đồ phật tử, giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, sống phúc âm trong lòng dân tộc, tích cực tham gia xây dựng, củng cố QP-AN ở địa phương… Trong năm vừa qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh ra mắt Trung tâm Giáo dục QP-AN tỉnh đi vào hoạt động đảm bảo cho công tác giáo dục QP-AN trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực Nam đồng bằng sông Hồng; tham mưu cho Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh cử 2 đồng chí cán bộ đối tượng 1 và 7 đồng chí cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN do cấp trên tổ chức, đồng thời tham mưu cho Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh mở 2 lớp tại Trung tâm giáo dục QP-AN cho 205 đồng chí đối tượng 3. Hội đồng giáo dục QP-AN các huyện, thành phố đã tham mưu mở 56 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 6.743 đối tượng theo phân cấp; 4 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 270 vị tăng, ni, phật tử và 1 lớp cho 32 vị chánh trương, trùm trưởng đạo Thiên Chúa giáo; theo dõi 56 trường ĐH, CĐ, THCN, THPT trên địa bàn giáo dục quốc phòng cho 84.892 HSSV; phối hợp theo dõi, chỉ đạo các trường ĐH, CĐ, THCN và dạy nghề, và THPT trên địa bàn tổ chức học môn học Giáo dục QP-AN cho gần 20 nghìn HSSV.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, thời gian tới, Hội đồng giáo dục QP-AN và cơ quan quân sự các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới” và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp, nhất là Hội đồng cấp huyện, Hội đồng NVQS cấp xã kiêm công tác giáo dục QP-AN, đồng thời tăng cường đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục QP-AN nhân các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương và các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống Quân đội… đến mọi tầng lớp nhân dân; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cấp làm nòng cốt tuyên truyền trong nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ QP-AN./.

Bài và ảnh: Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com