Thông tri về việc Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nam Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020

08:04, 14/04/2015

Ngày 6-4-2015, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ký ban hành Thông tri số 18-TT/TU về việc Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nam Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Nội dung như sau:

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh được nâng lên. Phương thức hoạt động của Hội tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, trung thành với sự nghiệp báo chí của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Vai trò, vị thế của Hội Nhà báo tỉnh ngày càng được khẳng định, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Hội Nhà báo tỉnh trong sự nghiệp báo chí cách mạng của Đảng, cần tập trung chỉ đạo thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tổ chức Hội, khẳng định những kết quả, bài học kinh nghiệm đạt được trong nhiệm kỳ qua; xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, tiếp tục đưa công tác của Hội phát triển mạnh, đáp ứng yêu cầu thông tin, định hướng tuyên truyền của Đảng, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Ban TVTU yêu cầu các cấp ủy Đảng, Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung lãnh đạo Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ sâu rộng trong hội viên, phóng viên. Nhân dịp này, ôn lại truyền thống 90 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, truyền thống báo chí cách mạng của tỉnh, gắn với đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Trước mắt, gắn đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ với việc tuyên truyền có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa của Đảng, đất nước, của tỉnh; tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII.

2. Chỉ đạo Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII theo đúng Điều lệ của Hội Nhà báo Việt Nam và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; của Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam về đại hội Hội Nhà báo các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X.

- Chuẩn bị tốt Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ VII của Hội. Công tác nhân sự BCH Hội Nhà báo tỉnh phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, uy tín, nhiệt tình; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng; có kinh nghiệm, ý thức trách nhiệm cao và có điều kiện tham gia công tác Hội. Chú trọng đến cán bộ chủ chốt chuyên trách; bảo đảm tính liên tục, kế thừa; cơ cấu hợp lý và đặc thù, điều kiện, đặc điểm cụ thể của địa phương.

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới và Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư (khóa IX); nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trước yêu cầu mới. Phát huy tốt vai trò tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tập hợp, quy tụ, rèn luyện đội ngũ về chính trị, nghiệp vụ, đạo đức chuyên môn; góp phần đổi mới nâng cao chất lượng báo chí, phục vụ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

- Thời gian Đại hội, tiến hành trong quý III-2015, bảo đảm yêu cầu trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở TT và TT, Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh; các cơ quan có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII.

Thông tri được quán triệt đến các chi bộ Đảng./.
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com