Lan tỏa "Học và làm theo Bác" ở Đảng bộ huyện Vụ Bản

08:08, 08/08/2022

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 18-5-2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Vụ Bản đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương; kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Qua đó, đã đem lại hiệu quả thiết thực; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Trung tâm Chính trị huyện Vụ Bản bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá II (7-2022).
Trung tâm Chính trị huyện Vụ Bản bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá II (7-2022).

Đảng bộ huyện Vụ Bản có 55 tổ chức cơ sở đảng với trên 6.600 đảng viên. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản đã ban hành Kế hoạch số 14 ngày 20-12-2021 xây dựng chương trình hành động thực hiện. Trong đó, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Vụ Bản lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp mình.Với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập, thực hiện trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định các nội dung trọng tâm, đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm: Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; cải cách hành chính... Điển hình như trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vụ Bản về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ Đảng và chất lượng đảng viên giai đoạn 2020-2025, chất lượng đội ngũ đảng viên và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng khu vực nông thôn, đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị; dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng hơn. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường. Phấn đấu mỗi chi bộ kết nạp ít nhất từ 1-3 đảng viên trở lên/nhiệm kỳ (đối với các chi bộ có nguồn quần chúng); hàng năm có từ 80% đảng viên và 80% chi bộ trực thuộc cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ từ 85% trở lên (không tính đảng viên miễn công tác, sinh hoạt Đảng); đối với những đảng viên vắng mặt, sau kỳ sinh hoạt, chi bộ phải kịp thời thông tin, triển khai các chủ trương, nghị quyết, kết luận… của chi bộ và giao nhiệm vụ đối với đảng viên. 100% chi ủy, bí thư chi bộ được bồi dưỡng, tập huấn trong nhiệm kỳ. Khắc phục tình trạng trưởng thôn, xóm, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên, phấn đấu tới hết năm 2025 có từ 85% trở lên trưởng thôn, xóm, tổ trưởng dân phố là đảng viên. Thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vụ Bản, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; tránh xu hướng vi phạm quy định của Đảng rồi cho ra khỏi Đảng nhưng chưa xem xét xử lý kỷ luật, đồng thời phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, giữ gìn kỷ luật và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Sự nghiêm túc, sáng tạo trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ Vụ Bản đem lại hiệu quả thiết thực; có sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia. Các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua đua “Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển”; và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Vụ Bản thi đua thực hiện văn hóa công sở”; đẩy mạnh thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả cuối năm, lấy phiếu đánh giá các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành 100% nhiệm vụ. Ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính đều nhiệt tình, thân thiện, góp phần chống tiêu cực, đáp ứng sự hài lòng của nhân dân. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời làm tốt việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và các xã, thị trấn đã đã góp phần tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; giải quyết tốt quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc cụ thể hóa việc học và làm theo Bác với những chỉ tiêu thi đua trên từng lĩnh vực, đã được các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện hưởng ứng tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 của huyện đạt 14,5% và tổng giá trị sản xuất đạt 10.820 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch đề ra, bình quân thu nhập đầu người đạt 60,5 triệu đồng/năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9%. 6 tháng đầu năm 2022, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của toàn dân, kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại đạt 3.768 tỷ đồng, đạt 55,8% kế hoạch năm, xây dựng cơ bản do UBND huyện làm chủ đầu tư thực hiện đạt 79,7 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai được tăng cường, đến nay, huyện Vụ Bản đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng, với 100% số hộ dân xã Kim Thái có đất thu hồi và 244/264 hộ dân của xã Liên Minh có đất thu hồi đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, với tổng số tiền là trên 81 tỷ đồng. Công tác vệ sinh môi trường ngày càng được chú trọng, mô hình “Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn” được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đa số các hộ dân trong huyện. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện có thêm 2 xã và 13 thôn, xóm, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. 6 tháng đầu năm 2022, có 2 xã Đại Thắng, Hợp Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (nâng tổng số toàn huyện lên 12 xã, thị trấn); 13 thôn, xóm được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (nâng tổng số toàn huyện lên 27 thôn, xóm).

Những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số  01-KL/TW của Bộ Chính trị là cơ sở vững chắc và tạo động lực để Đảng bộ Vụ Bản tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025), xây dựng huyện Vụ Bản ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com