Kết quả tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

07:03, 14/03/2022

Những năm qua, Ban TVTU đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; trong đó đã tiến hành đồng bộ giữa sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo hợp lý, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.
Đảng ủy xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Ban TVTU đã ban hành Kế hoạch số 02a-KH/TU, ngày 29-1-2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và các văn bản để kịp thời triển khai thực hiện kế hoạch; đồng thời phê duyệt Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Đối với các cơ quan khối chính quyền, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 47/UBND-VP8, ngày 2-6-2015 triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của 19 sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, xây dựng và thực hiện kế hoạch tinh giảm biên chế đến năm 2021. Các cơ quan, đơn vị đến năm 2021 phải đảm bảo tinh giản tối thiểu là 10% so với biên chế hiện tại được giao. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa. Gắn việc tuyển dụng công chức, viên chức với chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chức theo hướng: các địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định. Trên cơ sở đó các cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng nội dung, nguyên tắc, trình tự tinh giản biên chế theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW được quan tâm thực hiện cùng với kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được rà soát, bổ sung, hoàn thiện theo các quy định của Đảng, Nhà nước, phù hợp với thực tiễn, hạn chế sự chồng chéo. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau sắp xếp đã đi vào hoạt động, từng bước ổn định, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Theo đó, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 10 huyện, thành phố đã thành lập bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Việc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực tiếp tục được hoàn thiện; đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đồng thời thay thế nguồn trả lương từ ngân sách Nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp cho số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Về thực hiện tinh giản biên chế, đến năm 2021, tỉnh đã hoàn thành việc tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị theo tỷ lệ giảm 10% so với năm 2015. Theo đó, cơ quan Đảng, đoàn thể giảm 127 người; các cơ quan, tổ chức hành chính giảm 297 người; các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 2.104 người; cán bộ công chức cấp xã giảm 340 người. Đồng thời tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của 29/29 sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh theo đúng quy định. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tại 10/10 đơn vị cấp huyện; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện tại 2/10 đơn vị (huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản); Chánh Văn phòng cấp ủy đồng thời Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện tại 3/10 đơn vị (huyện Nam Trực, Vụ Bản, Giao Thủy); Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện tại 1/10 đơn vị (huyện Vụ Bản); bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp huyện tại 8/10 đơn vị. Việc thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh cấp trưởng góp phần tinh gọn bộ máy, giảm số lượng lãnh đạo, tuy nhiên đòi hỏi cán bộ có năng lực, sự nỗ lực, cố gắng rất lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, sắp xếp theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối và thực hiện đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ. Về thực hiện tinh giản biên chế đã góp phần đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị; góp phần quan trọng đổi mới hệ thống hành chính trong thời gian tới. Việc quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện nghiêm túc, số biên chế thực tế sử dụng hàng năm và hiện nay thấp hơn số biên chế được Trung ương giao (giảm trên 10% so với biên chế Trung ương giao). Việc sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm đã tạo động lực phát huy được năng lực, sở trường công tác. Trình độ của cán bộ, công chức, viên chức trong những năm qua đã được nâng lên, đặc biệt là những người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tăng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thu Thủy

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com