Quyết định về việc ủy quyền thiết lập vùng cách ly thôn, xóm, tổ dân phố trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

12:05, 07/05/2021

Ngày 7 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc ủy quyền thiết lập vùng cách ly thôn, xóm, tổ dân phố trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Nội dung như sau:

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 3968/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”;

Theo đề nghị của Sở Y tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy quyền cho Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố Nam Định quyết định thiết lập vùng cách ly thôn, xóm, tổ dân phố trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện, thành phố.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố Nam Định, Giám đốc Sở Y tế và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phạm Đình Nghị

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com