Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

05:05, 28/05/2021

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 62/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Báo Nam Định xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

NGHỊ QUYẾT

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-UBBC ngày 01/3/2021 của Ủy ban bầu cử

tỉnh ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-UBBC ngày 23/4/2021của Ủy ban bầu cử tỉnh công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Biên bản Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh;

Theo đề nghị của Ủy viên - Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố kết quả bầu cử và danh sách 61 (sáu mươi mốt) người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỷ 2021 - 2026 tại 18 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (có Phụ lục đính kèm).

2. Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (có danh sách đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH
Phạm Gia Túc


[links()]
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com