Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên

08:07, 23/07/2019

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, công tác kiểm tra, giám sát những tháng đầu năm nay tiếp tục được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đạt nhiều kết quả, góp phần giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra do Điều lệ Đảng quy định, trong những tháng đầu năm nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 54 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tăng 31 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 4 đảng viên ở huyện Mỹ Lộc bao gồm các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phúc có dấu hiệu vi phạm về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng. Qua kiểm tra kết luận cả 4 trường hợp này đều có vi phạm, trong đó 3 đồng chí đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy tiến hành kiểm tra 41 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra 9 đảng viên về việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách. Qua kiểm tra kết luận 39 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 26 trường hợp. Đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng, đã thực hiện kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phan Đình Phùng, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Năng Tĩnh (Thành phố Nam Định); Ban Thường vụ Đảng ủy Thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng); Đảng ủy Công ty Cổ phần Xây dựng Hải Hậu (Hải Hậu) có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Qua kiểm tra kết luận cả 4 tổ chức đảng đều có vi phạm; trong đó có 2 tổ chức đảng phải xem xét thi hành kỷ luật. Từ thực tế kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm cho thấy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động, tích cực hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra đối với những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm nhằm kịp thời ngăn chặn không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, gây tổn hại đến danh dự, uy tín của Đảng.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các tổ chức Đảng khối các cơ quan, đoàn thể.
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các tổ chức Đảng khối các cơ quan, đoàn thể.

Trên lĩnh vực tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong những tháng đầu năm nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Giao Thủy, Vụ Bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo". Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và cơ sở đã tham mưu giúp cấp uỷ kiểm tra đối với 273 tổ chức đảng và 175 đảng viên. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức đảng tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng, của cấp ủy cấp trên; việc chấp hành Điều lệ Đảng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tổ chức cán bộ... Đối với đảng viên kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc thực hiện những điều cán bộ, công chức và đảng viên không được làm. Qua kiểm tra, phát hiện 9 tổ chức đảng, 9 đảng viên chưa thực hiện tốt nội dung được kiểm tra; trong đó có 5 tổ chức đảng có khuyết điểm vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, 5 đảng viên có vi phạm, phải xem xét thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc và đồng chí Giám đốc Sở Công thương; giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới” ở Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng, Hải Hậu. Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và cơ sở đã tham mưu giúp cấp ủy giám sát theo chuyên đề đối với 189 tổ chức đảng, 76 đảng viên. Nội dung giám sát đối với tổ chức đảng tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; công tác cán bộ. Nội dung giám sát đối với đảng viên chủ yếu là tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú; thực hiện những điều cán bộ, đảng viên, công chức không được làm; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua giám sát đã đánh giá đúng tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Qua kiểm tra, giám sát, trong những tháng đầu năm nay, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 273 đảng viên vi phạm; trong đó khiển trách 233, cảnh cáo 28, cách chức 1, khai trừ 11 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu là việc thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình chiếm 73,9%; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, lãnh đạo ở đơn vị, địa phương 4,97%; vi phạm những điều đảng viên không được làm 5,7%; vi phạm quản lý sử dụng đất đai, tài chính 6,1% và vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức lối sống, đoàn kết nội bộ 4,4%. Đảng viên bị thi hành kỷ luật thuộc lĩnh vực công tác đảng chiếm 7%, Nhà nước 31%, đoàn thể 3%; lực lượng vũ trang chiếm 2%, sản xuất kinh doanh dịch vụ 2%, lĩnh vực khác chiếm 55%. Các tổ chức đảng đã tập trung chỉ đạo và xử lý dứt điểm đảng viên xếp mức 4 qua phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018; những đảng viên có vi phạm qua kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. Quá trình xem xét kỷ luật đảm bảo công minh, chính xác, đúng quy trình, quy định; làm rõ được vi phạm của đảng viên, áp dụng hình thức kỷ luật cơ bản phù hợp; thực hiện đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật chính quyền, đoàn thể. Đối với thi hành kỷ luật tổ chức đảng, toàn tỉnh đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng gồm 2 đảng ủy, 1 chi ủy bằng hình thức cảnh cáo, khiển trách, góp phần làm trong sạch tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục đảng viên.

Đồng chí Phạm Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, từ nay đến cuối năm, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường theo chương trình, kế hoạch đã đề ra gắn với đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tích cực thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị trong đó chú trọng việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; tích cực, chủ động giám sát cán bộ, đảng viên là người đứng đầu cơ quan đảng, chính quyền trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền; xem xét, xử lý tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm. Tiếp tục tham mưu cấp ủy quán triệt các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đã đề ra./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com