Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 488C, huyện Nghĩa Hưng

08:06, 12/06/2019

(Số: 06/NQ-HĐND ngày 31-5-2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

(KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10-9-2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31-12-2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 2-12-2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới và cho ý kiến về nội dung điều chỉnh các dự án đang thực hiện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 488C, huyện Nghĩa Hưng với nội dung như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 488C đoạn qua huyện Nghĩa Hưng nhằm mục tiêu hoàn chỉnh tuyến Tỉnh lộ 488C theo quy hoạch, đồng bộ với các đoạn tuyến đã được đầu tư xây dựng, tăng cường năng lực lưu thông trong khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

2. Quy mô đầu tư:

Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 488C với tổng chiều dài 30,36km bao gồm: Tuyến chính dài 20,52km và 6 đoạn tuyến nhánh với tổng chiều dài 9,84km. Trong đó:

- Tuyến chính có điểm đầu tại Km20+120/TL.488C giao với Tỉnh lộ 490C (ngã ba Lạc Đạo), điểm cuối tại Km40+640/TL.488C giao với Tỉnh lộ 490C (Thị trấn Rạng Đông). Thiết kế mặt đường tăng cường (bù vênh, rải thảm 1 lớp BTNC19); cải tạo, nâng cấp cầu Nghĩa Hồng; xây dựng mới cầu Trắng.

- Tuyến nhánh:

+ Thiết kế mặt đường tăng cường (bù vênh, rải thảm 1 lớp BTNC 19) gồm 5 đoạn tuyến sau: Đường Thành An dài 2,25km; đoạn từ Km30+820/TL.488C đến đường Tân Cấp dài 0,88km; đoạn từ Km31+420/TL.488C đến đường Tân Cấp dài 0,8km; đoạn nối từ đường Hồng Hải Đông đến đường Thông Cù dài 1,12km; đoạn từ cầu Nghĩa Phú Km26+320/TL.488C đến đường An Lạc dài 2,2km.

+ Cải tạo, nâng cấp tuyến nhánh đoạn 6 từ Km30+820/TL.488C đến đường Tân Cấp thuộc địa phận Thị trấn Quỹ Nhất, gồm 02 bên kênh, một bên dài L=1,65km theo quy mô đường cấp V đồng bằng, một bên dài L=0,94km theo quy mô đường cấp VI đồng bằng.

- Các công trình trên tuyến, nút giao, đường giao, kè mái, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông... được thiết kế hoàn chỉnh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

3. Nhóm dự án: nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 149,8 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh, nguồn vốn từ đấu giá quỹ đất khu dân cư trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng và các nguồn vốn hợp pháp khác;

- Địa phương chịu trách nhiệm thực hiện giải phóng mặt bằng và xây dựng rãnh dọc đoạn qua khu dân cư.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Nghĩa Hưng.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2019-2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các thủ tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và quy định cụ thể cơ cấu nguồn vốn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.  

- Chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ tám (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.         

CHỦ TỊCH
Trần Văn ChungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com