Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

06:05, 25/05/2013

Trong 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP), xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Quán triệt quan điểm, mục tiêu và những giải pháp chủ yếu đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX); Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ và Luật DQTV… Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cấp, các ngành và toàn dân về hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN” và chống âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, qua đó từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, LLVT và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sỹ quan, chiến sỹ; hoàn thành các chương trình giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, coi trọng giáo dục, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp về công tác quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của LLVT tỉnh gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… nhằm xây dựng cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch, hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động triển khai và phối hợp thực hiện tốt quy trình trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và làm tốt công tác đăng ký tuổi 17, sơ, khám tuyển, thâm nhập, chốt quân số, bàn giao thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ cho các đầu mối đơn vị nhận quân bảo đảm 100% chỉ tiêu; chất lượng giao quân không ngừng được nâng lên. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, sắp xếp và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng DBĐV trong tình hình mới, đẩy mạnh tuyên truyền Pháp lệnh DBĐV và các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương về lực lượng DBĐV; xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV.

Lực lượng DQTV huyện Ý Yên luyện tập SSCĐ.
Lực lượng DQTV huyện Ý Yên luyện tập SSCĐ.

Việc tổ chức phúc tra, báo động, kiểm tra quân số sẵn sàng động viên, huấn luyện cho quân nhân dự bị được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch nên chất lượng xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng DBĐV không ngừng được nâng lên, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp cho LLVT tỉnh. Cùng với nhiệm vụ xây dựng lực lượng DBĐV, Bộ CHQS tỉnh cũng đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”; kiện toàn 229 Ban CHQS xã, phường, thị trấn, 68 Ban CHQS cơ quan, tổ chức. Hằng năm, cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng theo đúng chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; qua đó đã nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng cũng như khả năng cơ động của LLVT. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện và diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực PCLB-TKCN, qua đó bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nâng cao khả năng cơ động SSCĐ và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, xử lý các tình huống trong tác chiến khu vực phòng thủ và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi được huy động. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kết hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng lực lượng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã mở 744 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 89.561 đồng chí thuộc các đối tượng; 26 lớp cho 3.349 nhà tu hành, chức việc và 12 lớp cho 1.869 tín đồ phật tử, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho 706.980 lượt học sinh THPT và 310.966 lượt sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bàn; cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu tổ chức 4 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, 6 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, 2 cuộc diễn tập sở, ngành; tổ chức 125 cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan, 176 cuộc diễn tập phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và TKCN, 267 cuộc diễn tập chiến đấu trị an…

Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP hằng năm của LLVT tỉnh đã góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy cấp trên về nhiệm vụ QS, QPĐP, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ LLVT tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ QS, QPĐP. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; nắm chắc tình hình, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn tỉnh, đồng thời kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh./.

Bài và ảnh: Thu ThuỷBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com